รถจักรยานยนต์

SAVEDEE

1.  มีแบบทดสอบข้อสอบภาคทฤษฎีเลือกได้แบบอ่าน แบบฟังและแบบฝึกทำจับเวลาเสมือนจริง พร้อมระบบฟังเสียง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทดสอบ (ไทย จีน อังกฤษ พม่า) 

2.   มี VDO ท่าสอบภาคปฏิบัติ ให้ดูทบทวนท่าฝึกได้ตลอดเวลา

3.  โรงเรียนสอนขับรถเซฟดี ไดรฟ์เวอร์ มีผู้ให้ความมั่นใจเข้าเรียนและติดตามเป็นจำนวนมาก สามารถอ่านรีวิวหรือเข้ามาดูสถานที่เรียนได้ก่อนการสมัคร

4.    เลือกโรงเรียนดี สอนดี สอนจริง  มีพื้นฐานการขับรถดี ขับขี่ปลอดภัย

1. คุณสมบัติ  

 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ (ขับรถจักรยานยนต์มีขนาดเครื่องยนต์ ไม่เกิน 110 cc.)
 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ (ขับรถจักรยานยนต์มีขนาดเครื่องยนต์ 110 cc. ขึ้นไป)
 • มีพื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการที่ไม่สามารถขับรถได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายขณะขับรถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ


2. เงื่อนไขการสมัครและการเรียน

 • ต้องใช้บัตรประชาชนฉบับจริง เพื่อเข้าระบบการเรียนของกรมฯทุกครั้ง หากลืมบัตรฯ จะเข้าระบบไม่ได้
 • ควรมาถึงที่โรงเรียนก่อนเวลาเรียน 15-20 นาที เพื่อบันทึกลายนิ้วมือ
 • วันเรียนภาคปฏิบัติ แต่งกายสุภาพ  ใส่กางเกงขายาวและเสื้อแขนยาว รองเท้าผ้าใบ 
 • จองตารางเรียนแล้วไม่สามารถเลื่อนหรือยกเลิกการนัดหมายเรียนได้ เพราะโรงเรียนเตรียมรถและครูไว้แล้ว
 • ไม่มาเรียนตามนัดหมายถือว่าสละสิทธิ์การเรียน  ต้องสมัครเรียนใหม่ 
 • นักเรียนที่ออกนอกโรงเรียน ระหว่างที่เรียนภาคปฏิบัติหรืออบรม ทางโรงเรียนขอตัดสิทธิการเรียนของท่านและไม่คืนเงินค่าสมัครทั้งหมด หากประสงค์เรียนต้องสมัครเข้าเรียนในรอบใหม่

3. เอกสารการสมัคร  

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง 
 • ใบรับรองแพทย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ( ให้เจ้าหน้าที่ในวันอบรมทฤษฎี )

4. อัตราค่าบริการและรอบการเปิดสอน

 • 600 บาท / ท่าน 
 • รอบการเรียน เปิดสอนวันธรรมดา และวันเสาร์-อาทิตย์ 
 • สนใจเรียน สอบถามรอบกับเจ้าหน้าที่ Admin ได้ทางไลน์/โทรนะคะ

5. ขั้นตอนการเรียน

 • เรียนปฏิบัติ 10 ชั่วโมง (08.00 - 19.00 น.) 
  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์ 5 ชั่วโมง
  2. เรียนขับรถท่าฝึกหัดขับขี่ท่าต่างๆ 5 ชั่วโมง
 • อบรมทฤษฎี 5 ชั่วโมง 
  1. การปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล 30 นาที
  2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฏหมายว่าด้วยทางหลวงและกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก) 1 ชั่วโมง
  3. จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ 1 ชั่วโมง
  4. การขับขี่รถอย่างปลอดภัย 2 ชั่วโมง 30 นาที
 • อบรมเสร็จ สอบที่โรงเรียน รับหนังสือรับรองนำไปยื่นทำใบขับขี่ที่ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

6. ขั้นตอนการขอรับใบขับขี่

   1. นำหนังสือรับรองผลการเรียนที่โรงเรียนออกให้ ยื่นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ภายใน 6 เดือน (โดยไม่ต้องสอบใหม่)

   2. จองคิวรับใบขับขี่ ผ่านแอป DLT Smart Queue เลือกหัวข้อใบอนุญาต

   3. ไปตามวันและเวลาที่จอง และแสดงเอกสารการจองคิวแก่เจ้าหน้าที่

   4. ถ่ายรูปและชำระค่าธรรมเนียม 105 บาท

   5. ลงทะเบียนแอปฯ DLT QR License เปิดใช้งาน ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์

   6. ลงทะเบียนแอปฯ ขับดี เช็กคะแนนใบขับขี่ 

      

      

คลิก : ติดตามข่าวสารและสิ่งดีๆ ได้ที่เพจ โรคสอนขับรถเซฟดี ไดรฟ์เวอร์


VDO ท่าสอบภาคปฎิบัติ 3 ท่าสอบ

ท่าที่ 1 การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรท่าที่ 2 การขับรถทรงตัวที่ความเร็วต่ำบนไม้กระดาน ( ทรงตัวบนทางแคบ )ท่าที่ 3 การทรงตัวบนไม้รางลูกระนาดสมัครเรียน