อบรมขึ้นทะเบียน TSMประวัติวิทยากร  อาจารย์ศุภกฤต วาจาคำ

ประวัติวิทยากร  อาจารย์วาสุ สงวนศิริ

เป้าหมายการอบรม

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้รับความรู้จากการอบรมและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกับการทำงาน และได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานด้านการบริหารการขนส่ง ลดอุบัติเหตุและการลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน มีความรู้ที่ประจักษ์ และสอบผ่านการขอรับบัตร TSM
 3. โรงเรียนสอนขับรถเซฟดี ไดรฟ์เวอร์ ที่มีผู้ให้ความมั่นใจเข้าเรียนและติดตามเป็นจำนวนมาก ( อ่านรีวิว และยินดีต้อนรับเข้ามาดูสถานที่ได้ก่อนการสมัคร )
 4. เลือกโรงเรียนดี ครูดี  มีพื้นฐานการขับรถดี รู้จริง  ขับขี่ปลอดภัย

บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง TSM

สำหรับผู้มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางถนน ไม่น้อยกว่า 5 ปี  ( อบรม 6 ชั่วโมง )

1. คุณสมบัติ  

 • เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

2. เงื่อนไขการสมัครและอบรม

 • คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากกรมการขนส่ง
 • ต้องใช้บัตรประชาชนฉบับจริงในการเข้าระบบการเรียนของกรม หากลืมบัตรฯจะเข้าอบรมไม่ได้
 • มาถึงที่โรงเรียนก่อนเวลาอบรม 15-20 นาที เพื่อบันทึกลายนิ้วมือ
 • แต่งกายสุภาพ และต้องไม่รบกวนผู้เข้ารับการอบรมท่านอื่น และไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะเข้าอบรม
 • หากไม่มาเรียนตามนัดหมายถือว่าสละสิทธิ์การเรียน ( ต้องสมัครเรียนใหม่ )

3. เอกสารการสมัคร 

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 • หนังสือรับรองคุณสมบัติ เช่น จป.วิชาชีพ , หนังสือรับรองการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางถนน (ตามที่กรมกำหนด )
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • เอกสารใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

4. อัตราค่าบริการ

 • ราคา 2,000 บาท / ท่าน

5. ขั้นตอนการอบรม

 • อบรมทฤษฎี 6 ชั่วโมง ( 1 วัน ) เวลา 08.30-17.30 น.
 1. ความปลอดภัยในการประกอบการขนส่ง ( 2 ชั่วโมง )
 2. กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบการขนส่ง ( 1 ชั่วโมง )
 3. การบำรุงรักษาและตรวจความพร้อมของรถ ( 1 ชั่วโมง )
 4. การจัดการพนักงานขับรถ ( 2 ชั่วโมง )

6. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน

 1. นำหนังสือรับรองผลการเรียน ยื่นลงทะเบียนขอสมัครทดสอบที่เว็บไซด์ www.tsmthai.com ( สมัครตรงตามหลักสูตรที่ผ่านการอบรม )
 2. รอระบบ TSM ตรวจสอบเอกสาร 7 วัน เมื่อระบบอนุมัติแล้ว จะมีข้อความหนังสือตอบรับ ตอบกลับทาง Email ของผู้เข้ารับการอบรม
 3. พิมพ์เอกสารใบตอบรับจาก Email เพื่อนำไปยื่นให้ที่สำนักงานขนส่งในวันที่ทำการสอบทฤษฎี
 4. จองคิวไปสอบภาคทฤษฎีที่สำนักงานขนส่ง ผ่านแอป DLT Smart Queue เลือกหัวข้อ บริการด้านอื่น ๆ
 5. ไปตามวันและเวลาที่จอง และแสดงเอกสารการจองคิวและเอกสารใบตอบรับ TSM แก่เจ้าหน้าที่
 6. ทดสอบภาคทฤษฎี 45 ข้อ (ผ่าน 32 ข้อ)
                 -----------------------------------


สำหรับบุคคลทั่วไป (อบรม 18 ชั่วโมง)

1. คุณสมบัติ  

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

2. เงื่อนไขการสมัครและอบรม

 • ต้องใช้บัตรประชาชนฉบับจริงในการเข้าระบบการเรียนของกรม หากลืมบัตรฯจะเข้าอบรมไม่ได้
 • มาถึงที่โรงเรียนก่อนเวลาอบรม 15-20 นาที เพื่อบันทึกลายนิ้วมือ
 • แต่งกายสุภาพ และต้องไม่รบกวนผู้เข้ารับการอบรมท่านอื่น และไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะเข้าอบรม
 • หากไม่มาเรียนตามนัดหมายถือว่าสละสิทธิ์การเรียน ( ต้องสมัครเรียนใหม่ )

3. เอกสารการสมัคร 

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

4. อัตราค่าบริการ

 • ราคา 3,500 บาท / ท่าน

5. ขั้นตอนการอบรม

 • อบรมทฤษฎี 18 ชั่วโมง  ( รายละเอียดวิชาที่อบรมมีความสำคัญ เราจึงบริหารจัดการอบรม 2 วัน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทำความเข้าใจเนื้อหาการอบรมนำไปใช้บริหารงานได้จริง ) เริ่มอบรม 07.30-20.30 น.
 1. ความปลอดภัยในการประกอบการขนส่ง ( 2 ชั่วโมง )
 2. กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบการขนส่ง ( 1 ชั่วโมง )
 3. การบำรุงรักษาและตรวจความพร้อมของรถ ( 1 ชั่วโมง )
 4. การจัดการพนักงานขับรถ ( 2 ชั่วโมง )
 5. การวางแผนและปฏิบัติการเดินรถ ( 4 ชั่วโมง )
 6. ความปลอดภัยในการบรรทุกสินค้าและผู้โดยสาร ( 2 ชั่วโมง )
 7. การจัดการเหตุฉุกเฉิน ( 1 ชั่วโมง 30 นาที )
 8. การวิเคราะห์และป้องกันอุบัติเหตุ ( 4 ชั่วโมง 30 นาที )

6. ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน

 1. นำหนังสือรับรองผลการเรียน ยื่นลงทะเบียนขอสมัครทดสอบที่เว็บไซด์ www.tsmthai.com ( สมัครตรงตามหลักสูตรที่ผ่านการอบรม )
 2. รอระบบ TSM ตรวจสอบเอกสาร 7 วัน เมื่อระบบอนุมัติแล้ว จะมีข้อความหนังสือตอบรับ ตอบกลับทาง Email ของผู้เข้ารับการอบรม
 3. พิมพ์เอกสารใบตอบรับจาก Email เพื่อนำไปยื่นให้ที่สำนักงานขนส่งในวันที่ทำการสอบทฤษฎี
 4. จองคิวไปสอบภาคทฤษฎีที่สำนักงานขนส่ง ผ่านแอป DLT Smart Queue เลือกหัวข้อ บริการด้านอื่น ๆ
 5. ไปตามวันและเวลาที่จอง และแสดงเอกสารการจองคิวและเอกสารใบตอบรับ TSM แก่เจ้าหน้าที่
 6. ทดสอบภาคทฤษฎี 45 ข้อ (ผ่าน 32 ข้อ)


      VDO หลักสูตร บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM)สมัครเรียน