อบรมเพิ่มทักษะการขับรถ

SAVEDEE

เป้าหมายการอบรม

1. เพี่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถดูแล และตรวจสอบรถยนต์ในเบื้องต้น ก่อนขับใช้งาน เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน หรือการขับขี่ในชีวิตจริง
2. เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะของอุบัติเหตุและการป้องกัน
3. เพื่อนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรม นำไปใช้ในการขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัย
4. เพื่อยกระดับฐานะอาชีพพนักงานขับรถให้มีมาตรฐาน
5. ลดการสูญเสียบุคคลากรและทรัพย์สินขององค์กร
6. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

หลักสูตรที่เปิดอบรม  

1.  การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ / หัวข้อการฝึกอบรม

 1. เทคนิคการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ
 2. เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย
 3. การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนการใช้งาน (ภาคทฤษฎี)
 4. การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนการใช้งาน (ภาคปฏิบัติ)

2.  การขับขี่ปลอดภัยหัวข้อการฝึกอบรม

 1. การเตรียมความพร้อมก่อนขับรถและการใช้อุปกรณ์
 2. การออกรถ การหยุด และการขับรถในการจราจร
 3. การแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 4. การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และการป้องกันเหตุ
3. หัวใจบริการสำหรับพนักงานขับรถ (Service Mind) / หัวข้อการฝึกอบรม

 1. หน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานขับรถ
 2. การเตรียมความพร้อมเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย
 3. ความแตกต่างของพนักงานขับรถทั่วไปกับพนักงานขับรถมืออาชีพ
 4. ความต้องการของนายจ้าง การปฏิบัติให้นายจ้างประทับใจ

4. การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนการใช้งานและการบำรุงรักษา / หัวข้อการฝึกอบรม

 1. การตรวจระบบเบรก ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำหล่อเย็น
 2. ตรวจเช็คลมยาง การอ่านเลขยาง การตรวจสภาพยาง
 3. ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและเสียงดังต่าง ๆ
 4. เครื่องมือประจำรถ และอุปกรณ์ที่ควรมีประจำรถกรณีฉุกเฉิน

5. เทคนิคการใช้ทางหลวง และทางหลวงพิเศษสำหรับพนักงานขับรถหัวข้อการฝึกอบรม

 1. ประเภทของทางหลวง และเครื่องหมายกำกับ
 2. ระบบของหมายเลขทางหลวง การแบ่งหมายเลขแต่ละภาค
 3. ความหมายของทางหลวงเอเชีย การใช้ทางหลวงเอเชีย
 4. วิธีการนัดหมาย การอ่านแผนที่ ความเร็วในการใช้ทางหลวงต่าง ๆ

6. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับพนักงานขับรถ / หัวข้อการฝึกอบรม

 1. คุณสมบัติของผู้ปฐมพยาบาลที่ดี
 2. วัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาล
 3. ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ป่วยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 4. การช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น (การทำ CPR)

7. การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกรูปแบบสำหรับพนักงานขับรถหัวข้อการฝึกอบรม

 1. วิธีเคลื่อนย้ายรถจากที่เกิดเหตุ
 2. วิธีการจดจำและบันทึกข้อมูลในที่เกิดเหตุ
 3. การแจ้งเหตุกรณีเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด กรณีถูกเฉี่ยวชนแล้วหนี
 4. ตำรวจ หรือ บริษัทประกันภัย ใครเป็นผู้ตัดสินให้ฝ่ายใดผิดหรือถูก

8. ความรู้ด้านประกันภัยรถยนต์หัวข้อการฝึกอบรม

 1. สิ่งสำคัญที่คนมีรถยนต์ต้องทำ
 2. ภาษีประจำปีรถยนต์
 3. ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
 4. ประกันภัยภาคสมัครใจ
 5. การแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

9. พนักงานขับรถมืออาชีพระดับต้นหัวข้อการฝึกอบรม

 1. การเตรียมความพร้อมก่อนขับรถและการใช้อุปกรณ์
 2. การออกรถ การหยุด และการขับรถในการจราจร
 3. การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนการใช้งาน (ภาคทฤษฎี)
 4. การบำรุงรักษารถยนต์อย่างถูกต้อง

10. พนักงานขับรถมืออาชีพระดับกลางหัวข้อการฝึกอบรม

 1. เทคนิคการขับรถอย่างไรให้นุ่มนวล
 2. การรักษาสมดุลของตัวรถ แกนและองศาของรถ วิธีการแก้อาการเสียสมดุล
 3. หัวใจบริการของพนักงานขับรถ (Service Mind)
 4. ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขับรถผู้บริหาร

11. พนักงานขับรถมืออาชีพระดับสูงหัวข้อการฝึกอบรม

 1. การแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 2. การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และการป้องกันเหตุ
 3. ความรู้ด้านประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) และประกันภัยภาคสมัครใจ ป.1-5
 4. เทคนิคการใช้ทางหลวงในประเทศไทย

12. พนักงานขับรถเพื่องานบริการหัวข้อการฝึกอบรม

 1. หัวใจบริการของพนักงานขับรถมืออาชีพ (Service Mind)
 2. พฤติกรรมความต้องการ และการตอบสนองความต้องการยุค 4.0
 3. ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขับรถผู้บริหารต่างชาติ
 4. เทคนิคการขับรถอย่างไรให้นุ่มนวล

แบบการอบรมและกำหนดเวลา  

 • จัดการอบรมทั้งในและนอกสถานที่ ณ ที่สถานประกอบการของท่าน  
 • จัดการอบรมทั้งแบบทฤษฏี และสาธิตประกอบ
 • จัดอบรมนอกสถานที่ ลูกค้าจัดเตรียมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน, LCD Projector
 • ระยะเวลาในการฝึกอบรม : 9.00 - 16.00 น.

บรรยากาศการอบรม

การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ การจัดการความเหนื่อยล้า และการคาดการณ์ 

สมัครเรียน