เรียนขับรถ Forklift

SAVEDEE

เป้าหมายการอบรม

1. เพี่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถดูแล และตรวจสอบรถยนต์ในเบื้องต้น ก่อนขับใช้งาน เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะของอุบัติเหตุและการป้องกัน
3. เพื่อนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรม นำไปใช้ในการขับขี่ใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย
4. เพื่อยกระดับฐานะอาชีพพนักงานขับรถให้มีมาตรฐาน
5. ลดการสูญเสียบุคคลากรและทรัพย์สินขององค์กร
ุ6. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร


1. คุณสมบัติ  
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

2. เงื่อนไขการสมัครและอบรม

รอเปิดสอน อย่างเป็นทางการ

3. เอกสารการสมัคร 

  • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

4. อัตราค่าบริการและรอบที่เปิดอบรม

   

5. ขั้นตอนการเรียน - อบรม

  • อบรมทฤษฎี 6 ชั่วโมง
  (1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องจักรรถยก
  1.1 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ ฯ พ.ศ. 2564 
  1.2 ประเภทและชนิดของเครื่องจักรรถยก 
  1.3 ชื่อและโครงสร้างส่วนประกอบของเครื่องจักรรถยก 
  1.4 ความมั่นคงในการรับน้ำหนักของเครื่องจักรรถยก 
  1.5 การอ่านค่าตารางพิกัดยก และการประเมินน้ำหนักสิ่งของ 
  1.6 ระบบเครื่องยนต์เบื้องต้น
  1.7 ระบบไฮดรอลิกเบื้องต้น
  (2) การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบและการบํารุงรักษาเครื่องจักรรถยก
  2.1 การตรวจสอบประจําวัน 
  2.2 การบํารุงรักษาตามระยะเวลา
  (3) วิธีการขับและการใช้งานเครื่องจักรรถยก 
  3.1 คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานขับเครื่องจักรรถยก
  3.2 เทคนิควิธีการขับเครื่องจักรรถยก
  3.3 เทคนิควิธีการตักสินค้า การเคลื่อนย้ายสินค้า และการวางสินค้า 
  3.4 ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเลิกใช้เครื่องจักรรถยก 
  (4) ความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักรรถยก 
  4.1 กฎระเบียบพื้นฐานในการใช้งานเครื่องจักรรถยก 
  4.2 มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัยและเครื่องหมายจราจร 
  4.3 สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของเครื่องจักรรถยก
  (5) การทดสอบภาคปฎิบัติเสมือนจริง 
  5.1 การตรวจสอบเครื่องจักรรถยกประจําวัน 
  5.2 การทดสอบการขับ การยกและเคลื่อนย้ายสินค้า การวางซ้อนสินค้าตามเส้นทาง
สมัครเรียน