รถยนต์ ( ไม่มีพื้นฐาน )

SAVEDEE

 1. มีแบบทดสอบข้อสอบภาคทฤษฎีรวบรวมมากที่สุด มีให้เลือกแบบอ่าน แบบฟังและแบบจับเวลาเสมือนจริง ให้ฝึกทดสอบ (ไทย จีน อังกฤษ พม่า) 
 2. มี VDO ท่าสอบภาคปฏิบัติ ดูทบทวนท่าฝึกได้ตลอดเวลา
 3. ใช้รถของโรงเรียนฝึกขับ มีระบบเบรกคู่
 4. ถนนด้านหน้าโรงเรียน กว้างใหญ่ การจราจรไม่พลุกพล่าน เหมาะสมกับการฝึกหัดขับรถในการใช้เกียร์ และความเร็ว ก่อนพาขับออกถนนจริง
 5. โรงเรียนสอนขับรถเซฟดี ไดรฟ์เวอร์ ที่มีผู้ให้ความมั่นใจเข้าเรียนและติดตามเป็นจำนวนมาก อ่านรีวิวหรือเยี่ยมชมสถานที่ได้ก่อน
 6. เลือกโรงเรียนดี ได้พื้นฐานการขับรถที่ดี ขับขี่ปลอดภัย

1. คุณสมบัติ   

 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ


2. เงื่อนไขการสมัครและเรียน

 • ต้องใช้บัตรประชาชนฉบับจริง เพื่อเข้าระบบการเรียนของกรม ฯ ทุกครั้ง หากลืมบัตรฯ จะเข้าเรียนไม่ได้
 • ควรมาถึงที่โรงเรียนก่อนเวลาเรียน 15-30 นาที เพื่อบันทึกลายนิ้วมือ
 • แต่งกายสุภาพ กางเกงขายาว  รองเท้าหุ้มส้นที่สะดวกต่อการขับรถ ( ไม่ใส่รองเท้าส้นสูง )
 • จองตารางเรียนแล้วไม่สามารถเลื่อนหรือยกเลิกการนัดหมายได้ เพราะโรงเรียนเตรียมรถและครู ไว้สำหรับนักเรียน
 • หากไม่มาเรียนตามนัดหมายถือว่าสละสิทธิ์การเรียน ต้องซื้อชั่วโมงเรียนเพิ่ม  ( ซื้อขั้นต่ำครั้งละ 2 ชั่วโมง 1,000 บาท )
 • นักเรียนที่ออกนอกโรงเรียน ระหว่างการเรียนภาคปฏิบัติหรืออบรม ทางโรงเรียนขอตัดสิทธิการเรียนของท่านและไม่คืนเงินค่าสมัครทั้งหมด หากท่านประสงค์เรียนต้องสมัครเข้าเรียนในรอบใหม่

3. เอกสารการสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง 
 • ใบรับรองแพทย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ( ให้เจ้าหน้าที่ในวันอบรมทฤษฎี )

4. อัตราค่าบริการและรอบการเปิดสอน

 • เรียนวันธรรมดา 4,000 บาท / ท่าน
 • เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 4,500 บาท / ท่าน
 • สนใจสอบถามรอบเรียนกับเจ้าหน้าที่ Admin ได้นะคะ
5. ขั้นตอนการเรียน

 • เรียนปฏิบัติ 10 ชั่วโมง แบ่งเรียน 3-4 วัน เพื่อให้นักเรียนไม่กดดันในการฝึกขับรถ  หากมีการพัฒนาทักษะการขับรถดีขึ้น เวลาที่เรียนอาจลดลงได้
  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ 3 ชั่วโมง
  2. การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง 3 ชั่วโมง
  3. การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่างๆ 4 ชั่วโมง

            วันที่ 1-3 เรียนขับรถวันละ 2 / 4 ชั่วโมง
            วันที่ 4 เรียนขับรถ 4 ชั่วโมง

 • รอบเรียนขับรถยนต์ เปิดทุกวัน
      รอบที่ 1.  เวลา  08.00-10.00  น.
      รอบที่ 2.  เวลา  10.00-12.00  น.
      รอบที่ 3.  เวลา  13.00-15.00  น.
      รอบที่ 4.  เวลา  15.00- 17.00  น.
      รอบที่ 5.  เวลา  17.30- 19.30  น.
 • อบรมทฤษฎี 5 ชั่วโมง 
  1. การปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล 30 นาที
  2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฏหมายว่าด้วยทางหลวงและกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก) 1 ชั่วโมง
  3. จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ 1 ชั่วโมง
  4. การขับขี่รถอย่างปลอดภัย 2 ชั่วโมง 30 นาที
 • อบรมเสร็จ / สอบภาคทฤษฎี 50 ข้อ (ผ่าน 45 ข้อ) 
 • สอบผ่านรับหนังสือรับรอง ไปยื่นทำใบขับขี่ที่ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

6. ขั้นตอนการขอรับใบขับขี่

 1. นำหนังสือรับรองผลการเรียนที่ได้รับ ยื่นที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ภายใน 6 เดือน (โดยไม่ต้องสอบใหม่)
 2. จองคิวรับใบขับขี่ ผ่านแอป DLT Smart Queue เลือกหัวข้อใบอนุญาต
 3. ไปตามวันและเวลาที่จองและแสดงเอกสารการจองคิวแก่เจ้าหน้าที่
 4. ถ่ายรูปและชำระค่าธรรมเนียม 205 บาท
 5. ลงทะเบียนแอปฯ DLT QR License เปิดใช้งาน ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์
 6. ลงทะเบียนแอปฯ ขับดี เช็กคะแนนใบขับขี่


      VDO ท่าสอบภาคปฎิบัติ 3 ท่าสอบ

ท่าที่ 1 การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้าท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรงท่าที่ 3 การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย


สมัครเรียน