รถยนต์ ( ขับเป็นแล้ว )

SAVEDEE

 1. มีแบบทดสอบข้อสอบภาคทฤษฎีรวบรวมมากที่สุด มีให้เลือกแบบอ่าน แบบฟังและแบบจับเวลาเสมือนจริง ให้ฝึกทดสอบ (ไทย จีน อังกฤษ พม่า) 
 2. มี VDO ท่าสอบภาคปฏิบัติ ดูทบทวนท่าฝึกได้ตลอดเวลา
 3. ใช้รถของโรงเรียนฝึกหัดขับ รถมีระบบเลรกคู่
 4. ถนนด้านหน้าโรงเรียน กว้างใหญ่ การจราจรไม่พลุกพล่าน เหมาะสมกับการฝึกหัดขับรถในการใช้เกียร์ และความเร็ว ก่อนพาขับออกถนนจริง
 5. โรงเรียนสอนขับรถเซฟดี ไดรฟ์เวอร์ ที่มีผู้ให้ความมั่นใจเข้าเรียนและติดตามเป็นจำนวนมาก อ่านรีวิวหรือเยี่ยมชมสถานที่ได้ก่อน
 6. เลือกโรงเรียนดี ได้พื้นฐานการขับรถที่ดี ขับขี่ปลอดภัย

1. คุณสมบัติ  

 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
 • มีพื้นฐานการขับรถยนต์ ขับรถออกถนนใหญ่ได้ ขับรถอยู่ในชีวิตประจำวัน
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

2. เงื่อนไขการสมัครและการเรียน

 • ต้องใช้บัตรประชาชนฉบับจริง เพื่อเข้าระบบการเรียนของกรมทุกครั้ง หากลืมบัตรฯ จะเข้าเรียนไม่ได้
 • มาถึงที่โรงเรียนก่อนเวลาเรียน 15-20 นาที เพื่อบันทึกลายนิ้วมือ
 • แต่งกายสุภาพ กางเกงขายาว  รองเท้าหุ้มส้นที่สะดวกในการขับรถ ( ไม่ใส่รองเท้าส้นสูง )
 • จองตารางเรียนแล้วไม่สามารถเลื่อนหรือยกเลิกการนัดหมายได้ เพราะโรงเรียนเตรียมรถและครู ไว้สำหรับนักเรียน
 • หากไม่มาเรียนตามนัดหมายถือว่าสละสิทธิ์การเรียน ต้องซื้อชั่วโมงเรียนเพิ่ม  ( ซื้อขั้นต่ำครั้งละ 2 ชั่วโมง 1,000 บาท )
 • นักเรียนที่ออกนอกโรงเรียน ระหว่างการเรียนภาคปฏิบัติหรืออบรม ทางโรงเรียนขอตัดสิทธิการเรียนของท่านและไม่คืนเงินค่าสมัครทั้งหมด หากท่านประสงค์เรียนต้องสมัครเข้าเรียนในรอบใหม่

3. เอกสารการสมัคร 

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง 
 • ใบรับรองแพทย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ( ให้เจ้าหน้าที่ในวันอบรมทฤษฎี )

4. อัตราค่าบริการและรอบการเปิดสอน

 • เรียนวันธรรมดา 3,500 บาท / ท่าน
 • เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 4,000 บาท / ท่าน
 • สนใจสอบถามรอบเรียนกับเจ้าหน้าที่ Admin ได้ทางไลน์ / โทรนะคะ

5. ขั้นตอนการเรียน

 • เรียนปฏิบัติ 1 วัน   ( เวลา 08.00-19.00 น. ) 
  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ 3 ชั่วโมง
  2. การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง 3 ชั่วโมง
  3. การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่างๆ 4 ชั่วโมง
  4. ทดสอบขับรถ
 • อบรมทฤษฎี 5 ชั่วโมง
  1. ข้อปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล 30 นาที
  2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฏหมายว่าด้วยทางหลวงและกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก) 1 ชั่วโมง
  3. จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ 1 ชั่วโมง
  4. การขับขี่รถอย่างปลอดภัย 2 ชั่วโมง 30 นาที
 • ทดสอบภาคทฤษฎี 50 ข้อ ( ผ่าน 45 ข้อ)
 • สอบผ่านรับหนังสือรับรอง ไปยื่นทำใบขับขี่ที่ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

6. ขั้นตอนการขอรับใบขับขี่

 1. นำหนังสือรับรองผลการเรียน ยื่นที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ภายใน 6 เดือน (โดยไม่ต้องสอบใหม่)
 2. จองคิวรับใบขับขี่ ผ่านแอป DLT Smart Queue เลือกหัวข้อใบอนุญาต
 3. ไปตามวันและเวลาที่จองและแสดงเอกสารการจองคิวแก่เจ้าหน้าที่
 4. ถ่ายรูปและชำระค่าธรรมเนียม 205 บาท
 5. ลงทะเบียนแอปฯ DLT QR License เปิดใช้งาน ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์
 6. ลงทะเบียนแอปฯ ขับดี เช็กคะแนนใบขับขี่


      VDO ท่าสอบภาคปฎิบัติ 3 ท่าสอบ

ท่าที่ 1 การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้าท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรงท่าที่ 3 การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย


สมัครเรียน