ต่อใบอนุญาตขับรถ 5 ปี

SAVEDEE

 1. นักเรียน ที่ทำประกันภัยรถภาคสมัครใจที่ บริษัท เซฟดีโบรกเกอร์ จำกัด รับสิทธิ์อบรมต่อใบขับขี่ลด 50 %

1. คุณสมบัติ  

 • มีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล แบบอายุ 5 ปี หมดอายุ  5 ปี
 • ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิมไม่หมดอายุ หรือหมดอายุไม่เกิน 1 ปี 
 • อบรมต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าไม่เกิน 6 เดือน
 • ใบขับขี่ที่ได้รับครั้งแรก จะมีอายุ 2 ปี ไม่ต้องเข้าอบรม สามารถจองคิวในระบบขนส่งและต่อได้เลย
 • กรณีขาดต่ออายุใบขับขี่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เลือกได้ 2 แนวทางคือ อบรมทฤษฏี 5 ชั่วโมงที่โรงเรียนแล้วไปจองวันสอบทฤษฏีที่ขนส่ง หรือเริ่มทำใบขับขี่ใหม่ทั้งหมด อบรมและสอบที่โรงเรียนในราคาโปรโมชั่นฯ ระยะเวลา 2 วันจบ
 • กรณีขาดต่ออายุใบขับขี่เกิน 3 ปี ต้องเรียน อบรม และสอบที่โรงเรียน ในราคาโปรโมชั่น ระยะเวลา 2 วันจบ

2. เงื่อนไขการสมัครและการเรียน

 • ต้องใช้บัตรประชาชนฉบับจริง เพื่อเข้าระบบการอบรมของกรม หากลืมบัตรฯ จะเข้าอบรมไม่ได้
 • มาถึงที่โรงเรียนก่อนเวลาอบรม 15-30 นาที เพื่อบันทึกลายนิ้วมือ
 • แต่งกายสุภาพ  ไม่รบกวนผู้เข้ารับการอบรมท่านอื่น ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะเข้ารับการอบรม
 • หากไม่มาตามนัดหมายถือว่าสละสิทธิ์การเรียน ( ต้องสมัครเรียนใหม่ )

3. เอกสารการสมัคร 

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลฉบับเดิม
 • ใบรับรองแพทย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน  

4. อัตราค่าบริการและรอบการเปิดอบรม

 • รถจักรยานยนต์ 200 บาท เปิดวันเสาร์  เวลา 12.00 - 13.00 น.
 • รถยนต์ 200 บาท เปิดวันอาทิตย์  เวลา 12.00 - 13.00 น.

5. ขั้นตอนการอบรม

 • อบรมทฤษฎี 1 ชั่วโมง
  วิชา การขับรถอย่างปลอดภัย และ มารยาทในการขับรถยนต์ 1 ชั่วโมง
 • อบรมเสร็จรับหนังสือรับรอง ไปยื่นทำใบขับขี่ที่ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

6. ขั้นตอนการขอรับใบขับขี่

 1. นำหนังสือรับรองผลการเรียน ยื่นที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ภายใน 6 เดือน
 2. จองคิวรับใบขับขี่ ผ่านแอป DLT Smart Queue เลือกหัวข้อใบอนุญาต
 3. ไปตามวันและเวลาที่จองและแสดงเอกสารการจองคิวแก่เจ้าหน้าที่
 4. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ทดสอบสายตาทางลึก-ทางกว้าง, ตาบอดสี, ปฏิกิริยาทางเท้า)
 5. ถ่ายรูปและชำระค่าธรรมเนียม รถยนต์ส่วนบุคคล 505 บาท / รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 255 บาท


      VDO อบรมต่อใบอนุญาตรถ

การขับรถอย่างปลอดภัย และมารยาทในการขับรถยนต์ ( 1 ชั่วโมง )สมัครเรียน