รถขนส่งชนิดที่ 2

SAVEDEE

 1. มีแบบทดสอบข้อสอบภาคทฤษฎีรวบรวมมากที่สุด มีให้เลือกแบบอ่าน แบบฟังและแบบจับเวลาเสมือนจริง ให้ฝึกทดสอบ (ไทย จีน อังกฤษ พม่า) 
 2. มี VDO ท่าสอบภาคปฏิบัติ ดูทบทวนท่าฝึกได้ตลอดเวลา
 3. สอนขับรถออกถนนจริง
 4. โรงเรียนสอนขับรถเซฟดี ไดรฟ์เวอร์ ที่มีผู้ให้ความมั่นใจเข้าเรียนและติดตามเป็นจำนวนมาก อ่านรีวิวหรือเยี่ยมชมสถานที่ได้ก่อน
 5. เลือกโรงเรียนดี ได้พื้นฐานการขับรถที่ดี ขับขี่ปลอดภัย


1. คุณสมบัติ  

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ( ทำประเภทส่วนบุคคล (บ.) ป้ายขาว )
 • อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ ( ทำประเภทสาธารณะ (ท.)  ป้ายเหลือง )
 • ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
 • ทำประเภทบุคคล (บ.)ไม่ต้องตรวจสอบประวัติ  ส่วนการทำใบขับขี่ประเภทสาธารณะ (ท.) ผู้ขอทำต้องไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  
 • ไม่มีโรคติดต่อตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • ไม่ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด

2. เงื่อนไขการสมัครและการเรียน

 • ต้องใช้บัตรประชาชนฉบับจริง เพื่อเข้าระบบการเรียนของกรมทุกครั้ง หากลืมบัตรฯ จะเข้าระบบไม่ได้
 • มาถึงที่โรงเรียนก่อนเวลาเรียน 30-40 นาที เพื่อบันทึกลายนิ้วมือ
 • วันเรียนปฏิบัติ แต่งกายสุภาพ  ใส่กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหุ้มส้น  ( ห้ามใส่รองเท้าแตะ )
 • จองตารางเรียนแล้วไม่สามารถเลื่อนหรือยกเลิกการนัดหมายได้ เพราะโรงเรียนเตรียมรถและครู ไว้แล้ว
 • ไม่มาเรียนตามนัดหมายถือว่าสละสิทธิ์การเรียน ( ต้องสมัครเรียนใหม่ )
 • มาเรียนไม่ทันตามเวลาที่กำหนดไว้ ชั่วโมงเรียนจะไม่ครบ ท่านต้องสมัครเรียนใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นในรอบถัดไป
 • นักเรียนที่ออกนอกโรงเรียน ระหว่างการเรียนภาคปฏิบัติหรืออบรม ทางโรงเรียนขอตัดสิทธิการเรียนของท่านและไม่คืนเงินค่าสมัครทั้งหมด หากท่านประสงค์เรียนต้องสมัครเข้าเรียนในรอบใหม่
 • เรียนจบรถขนส่งชนิดที่ 2 และต้องการเรียนหลักสูตรรถขนส่งชนิดที่ 3 จองรอบเรียนกับเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ก่อน

3. เอกสารการสมัคร 

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง( ใช้ทุกครั้งที่ติดต่อกับโรงเรียน )
 • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
 • ใบรับรองแพทย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ( ใช้ในวันอบรมทฤษฎี )

4. อัตราค่าบริการและรอบการเปิดสอน

 • 3,500 บาท (ไม่รวมที่พัก)
 • 4,000 บาท (รวมที่พัก)
 • เปิดสอนทุกเดือน สนใจเรียนติดต่อสอบถาม Admin ได้ครับ

5. ขั้นตอนการเรียน

 • เรียนปฏิบัติ 20 ชั่วโมง
  1. ทบทวนทดสอบความสามารถการขับรถยนต์ 2 ชั่วโมง
  2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกเบื้องต้น 3 ชั่วโมง
  3. การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่างๆ 5 ชั่วโมง
  4. การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง 10 ชั่วโมง
 • อบรมทฤษฎี 10 ชั่วโมง
  1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 2 ชั่วโมง
  2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ 1 ชั่วโมง
  3. การเตรียมความพร้อมของรถก่อนและหลังการใช้งาน ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์ การบรรทุก และการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น 3 ชั่วโมง
  4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับรถอย่างปลอดภัยและการคาดการณ์ 2 ชั่วโมง
  5. หน้าที่ผู้ขับรถ มนุษยสัมพันธ์ และมารยาทในการขับรถ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย หัวใจของการบริการทางการขนส่ง 1 ชั่วโมง
  6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตราย 1 ชั่วโมง
 • ทดสอบภาคทฤษฎี 60 ข้อ (ผ่าน 45 ข้อ)
 • สอบผ่านรับหนังสือรับรอง ไปยื่นทำใบขับขี่ที่ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

6. ขั้นตอนการขอรับใบขับขี่

 1. นำหนังสือรับรองผลการเรียน ยื่นที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ภายใน 6 เดือน (โดยไม่ต้องสอบใหม่)
 2. ผู้ที่ทำ ท. จะต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
 3. จองคิวรับใบขับขี่ ผ่านแอป DLT Smart Queue เลือกหัวข้อใบอนุญาต
 4. ไปตามวันและเวลาที่จองและแสดงเอกสารการจองคิวแก่เจ้าหน้าที่
 5. ถ่ายรูปและชำระค่าธรรมเนียม 205 บาท
 6. ลงทะเบียนแอปฯ DLT QR License เปิดใช้งาน ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์
 7. ลงทะเบียนแอปฯ ขับดี เช็กคะแนนใบขับขี่


      VDO ท่าสอบภาคปฎิบัติ 3 ท่าสอบ

ท่าที่ 1 การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้าท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรงที่ 3 การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย


สมัครเรียน