11. การขับรถลากจูงรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นจะกระทำได้ตามข้อใด