14. การขับรถในเส้นทางที่ไม่ชำนาญ ควรปฏิบัติติอย่างไร