14. ในการขับรถลากจูงรถพ่วงและรถกึ่งพ่วงนั้น ผู้ขับรถควรปฏิบัติตามข้อใด