15.) ข้อใดมิใช่ใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522