15. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร