17.) ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่ดี และแสดงออกถึงการมีจิตสำนึกที่ดี มีใจรักบริการของผู้ขับรถ