2. การแก้ไขสถานการณ์ จะต้องตั้งสมมุติฐานไว้ตามข้อใด