22. หากประสงค์ให้ผู้อื่นพอใจผู้ขับรถข้อใดไม่ควรกระทำ