23.ความหมายของคำว่า “ความเร็วที่ปลอดภัย” ข้อใดถูกต้องที่สุด