26. การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยผู้ช่วยเหลือสามคน เหมาะกับผู้ป่วยแบบใด