27. ในการขับรถลากจูงรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงเข้าสู่ทางโค้ง ผู้ขับรถควรปฏิบัติอย่างไร