29. ในเขตกรุงเทพ เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ต้องขับรถด้วยความเร็วไม่เกินเท่าไร (สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล)