35.) กรณีผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทไปชนบุคคลอื่นจนถึงแก่ความตาย นอกจากผู้ขับขี่จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่งแล้ว ผู้ขับขี่จะต้องรับโทษทางอาญาใด