35. การปรับระดับที่นั่งคนขับห่างเกินไป จะมีผลอย่างไร