36.) หากเกิดฝนตกหนักจนมองไม่ชัดเจน ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร