39. รถลากจูงรถพ่วงหรือกึ่งพ่วงจะวิ่งช้ากว่ารถยนต์อื่น ๆ ดังนั้น ผู้ขับรถควรปฏิบัติอย่างไร