4. กรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของรถที่อยู่ข้างหน้าได้ จะต้องทำอย่างไร