41. “การตีหัวเผื่อหาง” เป็นเทคนิคในการขับรถลากจูงรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงตามข้อใด