41.) ผู้ขับรถกระทำผิดตามกฎหมายจราจรทางบกและได้รับใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร ต้องไปติดต่อชำระค่าปรับภายในกี่วัน