43.) การบริการถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของผู้ปฏิบัติงานเกือบทุกคน ข้อใดไม่ใช่หัวใจของงานบริการที่ผู้ปฏิบัติงานบริการควรถือปฏิบัติ