43.ข้อใดต่อไปนี้จะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากที่สุด