46.) บุคคลใดมีสิทธิ์ได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น