46. ผู้ใดเป็นผู้ที่ต้องคำนึงถึงหัวใจสำคัญของการให้บริการขนส่ง