47. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกของรถพ่วง