47.) เมื่อท่านขับรถไปแล้ว สังเกตเห็นว่าเกวัดความร้อนชี้ว่าเครื่องยนต์ร้อนจัดมาก ข้อใดไม่ใช่สาเหตุ