48. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติ ในขณะขับรถเข้าโค้งในเวลากลางคืน