49. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับน้ำหนักรถรวมน้ำหนักรถบรรทุกของรถกึ่งพ่วง