5.) ในการปฏิบัติหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ขับรถกระทำการใด