6.) ข้อใดไม่ใช่ระบบประสาทของมนุษย์ที่จำเป็นต่อการควบคุมการขับขี่ยานพาหนะ