7. การป้องกันมิให้เกิดอาการง่วงนอนในขณะขับรถ ควรปฏิบัติอย่างไร