7. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งอยู่ระหว่างการรับยา สามารถขับขี่ยานพาหนะได้หรือไม่