อบรมทฤษฎี

1. หลักสูตรรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ ( 5 ชั่วโมง )

1.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก) ( 1 ชั่วโมง ) 


1.2 การขับขี่รถอย่างปลอดภัย  ( 2 ชั่วโมง 30 นาที )


1.3 จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ  ( 1 ชั่วโมง )1.4 ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือ และการปฐมพยาบาล ( 30 นาที )2. หลักสูตรอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ( 1 ชั่วโมง )

2.1 การขับรถอย่างปลอดภัย และ มารยาทในการขับรถยนต์ ( 1 ชั่วโมง )


3. หลักสูตรถขนส่งชนิดที่ 2  ( 10 ชั่วโมง )

  1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก [ 2 ชั่วโมง ]


2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ [ 1 ชั่วโมง ]


3. การเตรียมความพร้อมของรถก่อนและหลังการใช้งาน ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์ การบรรทุก และการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น ( 3 ชั่วโมง )

 


4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับรถอย่างปลอดภัยและการคาดการณ์ ( 2 ชั่วโมง )


5. หน้าที่ผู้ขับรถ มนุษยสัมพันธ์ และมารยาทในการขับรถ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย หัวใจของการบริการทางการขนส่ง [ 1 ชั่วโมง ]
6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตราย [ 1 ชั่วโมง ]4. หลักสูตรอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ( 2 ชั่วโมง )

      1. การขับรถอย่างปลอดภัย ( 2 ชั่วโมง )5. หลักสูตรรถขนส่งชนิดที่ 3 ( รถลากจูง ) ( 6 ชั่วโมง )

  1. ความหมายลักษณะรถและอุปกรณ์ส่วนควบของรถลากจูง ( 3 ชั่วโมง )


2. การขับรถให้ประหยัดน้ำมัน [ 3 ชั่วโมง ]6. หลักสูตรการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง ( 2 ชั่วโมง )

       1. การขับรถอย่างปลอดภัย ( 2 ชั่วโมง )