ทำบัตร ADR

SAVEDEE

เป้าหมายการอบรม

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้รับความรู้จากการอบรมและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกับการทำงาน และได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการขับรถขนส่งวัตถุอันตราย ลดอุบัติเหตุและการลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน มีความรู้ที่ประจักษ์ และสอบผ่านการขอรับบัตร ADR 
 3. โรงเรียนสอนขับรถเซฟดี ไดรฟ์เวอร์ ที่มีผู้ให้ความมั่นใจเข้าเรียนและติดตามเป็นจำนวนมาก ( อ่านรีวิวจากผู้เข้าอบรม )

1. คุณสมบัติ  

 • มีใบอนุญาตขับรถขนส่งชนิดที่ 4

2. เงื่อนไขการสมัครและอบรม

 • ต้องใช้บัตรประชาชนฉบับจริง เพื่อเข้าระบบการอบรมของกรม หากลืมบัตรฯ จะเข้าอบรมไม่ได้
 • มาถึงที่โรงเรียนก่อนเวลาอบรม 15-30 นาที เพื่อบันทึกลายนิ้วมือ
 • แต่งกายสุภาพ  ไม่รบกวนผู้เข้ารับการอบรมท่านอื่น ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะเข้ารับการอบรม
 • ไม่มาตามนัดหมายถือว่าสละสิทธิ์การอบรม ( ต้องสมัครใหม่ )

3. เอกสารการสมัคร 

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง 
 • ใบอนุญาตขับรถขนส่งชนิดที่ 4

4. อัตราค่าบริการและรอบการเปิดอบรม

 • หลักสูตรพื้นฐาน 2,500 บาท
 • หลักสูตรพิเศษแท็งก์ 2,000 บาท
 • หลักสูตรพื้นฐาน + พิเศษแท็งก์ 3,200 บาท
 • สนใจเข้าอบรม สอบถาม Admin ได้นะคะ

5. หัวข้อวิชาการอบรม

 • วิทยากรผู้บรรยายการอบรม คุณศุภกฤต วาจาคำ ( ครูสิงห์ ) 
 • อบรมหลักสูตรพื้นฐาน 9 ชั่วโมง
  1. ข้อกำหนดทั่วไป/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 30 นาที
  2. คุณสมบัติและความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย 2 ชั่วโมง
  3. ระบบเอกสารการขนส่ง 30 นาที
  4. รถ ชนิดของการขนส่ง ระบบการบรรจุวัตถุอันตราย และอุปกรณ์ประจำรถ 45 นาที
  5. การทำเครื่องหมาย ติดฉลาก ติดป้าย และแผ่นป้ายสีส้ม 45 นาที
  6. การปฏิบัติการขนส่งวัตถุอันตราย 2 ชั่วโมง
  7. หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย มาตรการและข้อปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุ 1 ชั่วโมง
  8. การปฏิบัติการขนส่งวัตถุอันตราย (ภาคปฏิบัติ) 45 นาที
  9. มาตรการและข้อปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน (ภาคปฏิบัติ) 45 นาที
 • อบรมหลักสูตรพิเศษแท็งก์ 5 ชั่วโมง 30 นาที
  1. การทำเครื่องหมาย ติดฉลาก ติดป้าย และแผ่นป้ายสีส้ม 45 นาที
  2. การปฏิบัติการขนส่งวัตถุอันตราย 1 ชั่วโมง 30 นาที
  3. ระบบเอกสารการขนส่ง, รถ ชนิดของการขนส่ง ระบบการบรรจุวัตถุอันตราย และอุปกรณ์ประจำรถ 1 ชั่วโมง 30 นาที
  4. หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย มาตรการและข้อปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุ 1 ชั่วโมง
  5. การปฏิบัติการขนส่งวัตถุอันตราย (ภาคปฏิบัติ) 45 นาที

6. ขั้นตอนการขอรับใบขับขี่

 1. นำหนังสือรับรองผลการเรียน ยื่นที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ภายใน 6 เดือน
 2. จองคิวไปสอบภาคทฤษฎีที่สำนักงานขนส่ง ผ่านแอป DLT Smart Queue เลือกหัวข้อใบอนุญาต
 3. ไปตามวันและเวลาที่จองและแสดงเอกสารการจองคิวแก่เจ้าหน้าที่
 4. ทดสอบภาคทฤษฎี 30 ข้อ (ผ่าน 20 ข้อ)
 5. ถ่ายรูปรับบัตร ADR

      บรรยากาศการอบรมการขับรถบรรทุกวัตถุอันตราย พื้นฐาน - แท็งก์ (ADR)


แนวข้อสอบการขับรถบรรทุกวัตถุอันตราย พื้นฐาน - แท็งก์ (ADR)สมัครเรียน