อบรมทฤษฎี 5 ชั่วโมง

SAVEDEE 

 1. มีแบบทดสอบข้อสอบภาคทฤษฎีให้เลือกแบบอ่าน ฟังและแบบฝึกทำจับเวลาเสมือนจริง เพื่อให้นักเรียนฝึกทดสอบ (ไทย จีน อังกฤษ พม่า)
 2. มี VDO ท่าสอบภาคปฏิบัติ ให้ดูทบทวนท่าฝึกได้ตลอดเวลา
 3. โรงเรียนสอนขับรถเซฟดี ไดรฟ์เวอร์ มีผู้ให้ความมั่นใจเข้าเรียนและติดตามเป็นจำนวนมาก อ่านรีวิว หรือเข้ามาดูสถานที่ได้ก่อน
 4. เลือกโรงเรียนดี มีพื้นฐานการขับรถดี ขับขี่ปลอดภัย

1. คุณสมบัติ  

 • กรณีทำใบขับขี่ใหม่ มีอายุ 18 ปีบริบูณ์ขึ้นไป 
 • กรณีขาดต่ออายุใบขับขี่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี (มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล อายุ 5 ปี )

2. เงื่อนไขการสมัครอบรม

 • ต้องใช้บัตรประชาชนฉบับจริง เพื่อเข้าระบบการเรียนของกรมฯทุกครั้ง หากลืมบัตรฯ จะเข้าระบบไม่ได้
 • ควรมาถึงที่โรงเรียนก่อนเวลาอบรม 15-30 นาที เพื่อบันทึกลายนิ้วมือ
 •  แต่งกายสุภาพ และต้องไม่รบกวนผู้เข้าอบรมท่านอื่น และไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะเข้ารับการอบรม
 • ไม่มาเรียนตามนัดหมายถือว่าสละสิทธิ์การเรียน  ต้องสมัครเรียนใหม่
 • นักเรียนที่ออกนอกโรงเรียน ระหว่างการอบรม ทางโรงเรียนขอตัดสิทธิการเรียนของท่านและไม่คืนเงินค่าสมัครทั้งหมด หากท่านประสงค์เรียนต้องสมัครเข้าเรียนในรอบใหม่

3. เอกสารการสมัคร  

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง 
 • ใบรับรองแพทย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ( ให้เจ้าหน้าที่ในวันอบรมทฤษฎี )

4. อัตราค่าบริการและรอบการเปิดสอน

 • 400 บาท / ท่าน
 • เปิดอบรมวันอาทิตย์ (เดือนละ 1 ครั้ง)
 • สนใจเข้าอบรมสอบถาม Admin ได้ทางไลน์ / เบอร์โทรนะคะ

5. หัวข้อการอบรม

 • อบรมทฤษฎี 5 ชั่วโมง
  1. ข้อปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล 30 นาที
  2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฏหมายว่าด้วยทางหลวงและกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก) 1 ชั่วโมง
  3. จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ 1 ชั่วโมง
  4. การขับขี่รถอย่างปลอดภัย 2 ชั่วโมง 30 นาที
 • อบรมเสร็จรับหนังสือรับรอง ไปยื่นทำใบขับขี่ที่ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

6. ขั้นตอนการขอรับใบขับขี่ 

 1. นำหนังสือรับรองผลการเรียนที่โรงเรียนออกให้ ยื่นที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ภายใน 6 เดือน
 2. จองคิวไปสอบภาคทฤษฎีที่สำนักงานขนส่ง ผ่านแอป DLT Smart Queue เลือกหัวข้อใบอนุญาต
 3. ไปตามวันและเวลาที่จองและแสดงเอกสารการจองคิวแก่เจ้าหน้าที่
 4. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ทดสอบสายตาทางลึก-ทางกว้าง, ตาบอดสี, ปฏิกิริยาทางเท้า)
 5. ทดสอบภาคทฤษฎี 50 ข้อ (ผ่าน 45 ข้อ)
 6. ทดสอบการขับรถ (กรณีทำใบอนุญาตขับรถใหม่ )
 7. ถ่ายรูปและชำระค่าธรรมเนียมรถยนต์ทำใหม่   205 บาท ต่ออายุขาดเกิน 1 ปี 505 บาท


      VDO อบรมทฤษฎี 5 ชั่วโมง


วิชา ข้อปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล 30 นาทีวิชา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฏหมายว่าด้วยทางหลวงและกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก) 1 ชั่วโมงวิชา จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ 1 ชั่วโมงวิชา การขับขี่รถอย่างปลอดภัย 2 ชั่วโมง 30 นาที


สมัครเรียน